Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenți de la cazul specializările Marketing, Management , Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și Bănci.  Obiectivul general al proiectului corespunde POS DRU AP 2, DMI 2.1 prin implementarea unui program de practică integrată constând în informare, consiliere de carieră și consiliere psihologică, creare de instrumente de consiliere și practică specifice, parteneriat universitate-angajatori potențiali (30 de acorduri de parteneriat), schimburi de experiență și vizite de studii, stagii de practică inovatoare la potențiali angajatori, subvenționarea și premierea studenților participant, la care se adaugă următoarele documente:
-Strategia Europeană de Ocupare și Strategia Lisabona (în cadrul căreia se prevede necesitatea unei creșteri generale cu 70% a ratei de ocupare) – creșterea ocupării se va realiza prin adoptarea unor scheme de învățământ bazate pe muncă și prin asigurarea formării unor competențe cheie pentru participarea studenților corespunzător pe piața muncii.
-Liniile Directoare Integrate pentru Creștere economică și Ocupare – prin oferirea de asistentă pentru căutarea unui loc de muncă (Linia 17) și orientare profesională a studenților (Linia 18), identificarea nevoilor ocupaționale și a competențelor cheie cerute pe piața muncii cu ajutorul partenerilor din mediul privat și asigurarea atractivității Solicitantului (Linia 23).
Proiectul este în concordanță și cu politicile și strategiile naționale, după cum urmează:
-Programul Național de Reforme 2007-2013 – prin consilierea și orientarea profesională oferită studenților și îmbunătățirea stagiilor de practică va avea loc o stimulare a ocupării, îmbunătățire a calității resurselor umane și o îmbunătățire a adaptabilității întreprinderilor și lucrătorilor.
-Planul Național de Dezvoltare 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea integrată a stagiilor de practică (teorie, practică aplicată la sediul partenerilor de practică, aplicabilitate directă și imediată a aptitudinilor prin asumarea de responsabilități în relația cu clienții partenerilor de practică), consilierea de carieră individualizată și amplificată la un total 2 ore pentru fiecare student.
Obiectivul general va asigura îmbunătățirea inserției studenților pe piața muncii în domeniul economic și datorită unei noi abordări a colaborării cu angajatori potențiali, cu care se va realiza un dialog instituionalizat pe baze contractuale. Conținutul consilierii va fi specific profilului psiholgic al fiecărui student respectiv opțiunilor de carieră identificate individual de către aceștia sau cu ajutorul consilierului de carieră. Obiectivul General va fi atins prin implementarea obiectivelor specifice prin care va fi transpus în fapte un program de practică integrată conceput să ofere studenților oportunitatea de a participa efectiv la activitățile curente ale partenerilor de practică iar prin această oportunitatea de a își forma o idee prin experiență și implicare directă asupra muncii propriu-zise. Astfel se va oferi posibilitatea de dezvoltare a aptitudinilor de muncă practice, a abilităților tehnice solicitate pentru economiști în mod special în sectorul management și implementare a asistenței nerambursabile pentru dezvoltare pe obiectivul Coeziune al UE respectiv marketing, analize și studii de piață.
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1. Realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și instituții publice și private cu profil economic potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă prin:
a) – Parteneriate de practică funcționale cu 30 instituții potențial angajatoare din mediul privat și/sau asociativ.
b) – Selecție parteneri de practică relevanți care asigură plasarea studenților la instituții relevante pentru acumularea portofoliului de expertiză specific carierei din domeniile Marketing, Management , Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și Bănci
OS2. Eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori prin:
-a) Realizarea și implementare program de practică eficient și relevant pentru domeniul de expertiză (Marketing, Management , Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și Bănci) solicitat de viitorii potențiali angajatori
– b) Realizarea de instrumente de practică specifice (caiet de practică cu teme zilnice, fișe de observație cu itemi specifici grupați pe abilități tehnice relevante fiecărui profil profesional).
OS.3. Servicii îmbunătățite de consiliere și orientare de carieră pentru 400 studenți, consiliere psihologică și suport penru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită.